Disclaimer

U bevindt zich op de website van Visit Tongeren, Via Julianus 2 te 3700 Tongeren.

Het raadplegen van deze website betekent automatisch dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

1. Inhoud en aansprakelijkheid

Deze website biedt gratis informatie en een aantal diensten aan.

Visit Tongeren doet al het mogelijke om alle informatie op de webpagina's up-to-date te houden. Dat geldt zowel voor de algemene informatie, de informatie over onze dienstverlening, de diverse brochures, reglementen enz. Dit neemt niet weg dat we de juistheid niet altijd voor 100% kunnen garanderen. Wilt u op basis van bepaalde teksten bijvoorbeeld een juridische actie ondernemen, vraag dan liefst nog eens de laatste officiële versie op. Dat kan via info@visittongeren.be. Er kunnen daarom ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website.

Stelt u vast dat er onjuiste of onvolledige informatie vermeld is, dan stellen we het erg op prijs als u ons dit meldt via info@visittongeren.be

Visit Tongeren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop.

2. Beveiliging en gebruik website

Visit Tongeren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade opgelopen omwille van de toegang, het foutief of onaangepast gebruik van het softwaresysteem of het gebruik van deze website.

Visit Tongeren doet alle mogelijke inspanningen om de website te beveiligen. Wordt er een veiligheidsrisico opgespoord, dan behoudt het stadsbestuur zich het recht voor om op ieder moment de dienstverlening te onderbreken totdat het risico uitgeschakeld is. Stad Tongeren draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreuken of informaticafraudes waaraan derden zich schuldig maken: idem in geval van een informaticavirus of alle andere gevallen van overmacht.

Noch kan Visit Tongeren aansprakelijk zijn voor enige schade tengevolgde van het niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat ook:

  • hyperlinks die verwijzen naar andere door derden gepubliceerde websites;
  • verwijzingen naar andere informatiebronnen.

Visit Tongeren kan geen garantie bieden met betrekking tot de inhoud van of de toegang tot deze sites. De verwijzing ernaar impliceert ook niet dat Visit Tongeren de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Stad Tongeren kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van het gebruik van deze links, software of informatie.

Wilt u een hyperlink creëren naar onze website, neem dan vooraf contact via info@visittongeren.be.

4. Intellectuele eigendom, gebruik informatie en copyright fotografie

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Visit Tongeren of derden toe.

De copyright van de gebruikte beelden en foto's wordt toegeschreven aan de volgende eigenaars / fotografen:

De toegang tot deze website betekent geenszins een overdracht van de intellectuele rechten.

Het is verboden om het geheel of een deel van de informatie die zich erop bevindt te kopiëren, reproduceren, te publiceren of te downloaden zonder de uitdrukkelijke toelating van stad Tongeren tenzij voor strikt persoonlijk gebruik of voor niet-commerciële doeleinden.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

De toegang tot en het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen met betrekking tot de website zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

6. Vragen en klachten

Voor elke opmerking, vraag of klacht in verband met het gebruik van deze website, alsook voor iedere vaststelling van misbruik of diefstal van geheime informatie, kunt u terecht bij Visit Tongeren op het telefoonnummer 012 80 00 70 of via e-mail: info@visittongeren.be.